Language Notes


 

guó pò shān hé zài: 国 破 山 河 在

Dù Fǔ: 杜甫

qiān shān niǎo fēi jué: 千 山 鸟 飞 绝

lǎo de shīrén: 老老诗人

bù hǎo: 不 好

Liǔ Zōngyuán: 柳宗元

gù yuán: Bù fù huán: 故 园: 不 复 还

hán jiāng xuě: 寒 江 雪

bù tóng de mǐngǎnxìng: 不 同 老 敏 感 性

nǐ hǎo: 你 好

wàn jìng rén zōng miè: 万 径 人 踪 灭

nǎo pò méi yǒu zài: 脑 破 没 有 在

chéng chūn cǎo mù shēn: 城 春 草 木 深

huī de gē: 灰 的 歌

hùndùn: 混 沌